Thursday, March 4, 2010

LÀM SAO ĐỘ TẬN CHÚNG SANH VÔ BIÊN

Phương pháp muốn độ tận chúng sanh, thì trước nhất mình phải tự độ mình.  Mà muốn tự độ mình, thì điều đầu tiên phải tự độ cái (bản Tánh )sẵn có của mình. Mà muốn tự độ cái bản tánh của mình, thì mình phải hiểu cái bản tánh ấy như thế nào?
Bản tánh của mình gồm mười pháp giới tánh và chia thành ba nhóm. 
Nhóm thánh tánh có 4:  Phật tánh, Bồ Tát tánh, Duyên giác tánh và Thanh văn tánh.
Nhóm Phàm thánh có 3:Trời tánh, Thần tánh, và người tánh.
Nhóm Tam đồ tánh Có:  Súc sanh tánh, Ngã qủy tánh, và địa ngục tánh...
Trong mỗi người chúng ta, ai ai cũng đầy đủ mười mười pháp giới tánh.
Vì vậy muốn tự độ cái bản tánh của mình, thì phải làm bừng thức bốn cái thánh tánh của mình, đồng thời chuyển hóa ba phàm tánh, và ba tam đồ tánh.Gọi chung là chúng sanh tánh.
Vậy muốn chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thì trước nhất là phải tự độ cái tự tánh chúng sanh của mình trước.  Tự tánh chúng sanh gồm có ; Tham, sân, si, vui mừng, nóng giận, thương yêu, hận thù, ghanh ghét, buồn phiền.  Những tánh tình ấy dấy động bất thường trong mỗi con người chúng ta.
Khi tà tánh dấy khởi, thì lấy chánh tánh, chánh ý mà độ - ( Chánh độ Tà)
Khi mê tánh dấy khởi, thì lấy ngộ tánh, ngộ ý mà độ - ( Ngộ độ Mê)
Khi ngu tánh dấy khởi, thì lấy trí tánh mà độ - ( Trí độ Ngu)
Khi ác tánh dấy khởi, thì lấy thiện tánh mà độ - ( Thiện độ ác)
Như vậy, muốn độ chúng sanh vô biên, thì trước nhất phải tự độ cái chúng sanh nơi tự tánh của chính mình trước, trong tự tánh chúng sanh của chính mỗi con người chúng ta, ai ai cũng có bốn bản tánh xấu- Tà -Ngu--Mê - Ác.  Muốn chuyển hóa tự độ bốn bản tánh xấu này, người đệ tử Phật phải tinh tấn dõng mãnh, áp dụng bốn thánh tánh Chánh - Ngộ- Trí - Thiện,  sẵn có nơi mỗi người chúng ta.

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP