Thursday, September 30, 2010

TU THIỀN

         Chúng ta thường nghĩ Thiền là một pháp môn riêng biệt.  Nếu chúng ta chuyên chỉ tụng kinh, nghe được tiếng mình tụng.  Tâm định thì cũng là một trạng thái của thiền.  Thiền là chỉ và quán.  Chỉ là thôi nghĩ vẫn vơ tựu tâm vào một đối tượng.  Quán là quán tưởng.  Tâm tựu thì dễ quán tưởng đến một đề mục.  Chúng ta bỏ chạy tìm bên ngòai mà hướng về nội tâm để tu tâm dưỡng tánh.  Tu phước không đủ nên tu huệ cho được trọn vẹn.  Tu phước không chỉ là mong cầu được qủa tốt.  Chúng ta vẫn còn chấp trước khó được an lạc.  Bước thêm một bước, tu huệ để tâm được trong sáng an lạc.  Sống trong an lạc thì chết cũng sẽ đượa an lạc.  Chúng ta thử tập chỉ để tựu tâm rồi quán tưởng.
      1.  Quán tưởng mười năm về trước ta như thế nào?  Hồi đó ta mới tu tập bỏ việc ác tu hạnh lành, bỏ đường tà đi về nẻo chánh, khó khăn vất vả thiếu tự tin.  Nhưng biết Phật pháp là thần dược nên cố gắng nuốt thuốc đắng  để bớt bệnh.
      2.   Quán tưởng hiện tại:  Đức Phật dạy nên vui với hiện tiền.  Qúa khứ đã qua rồi, còn luyến tiếc nếu kéo làm chi. Vướng mắc chỉ tạo thêm nhiều khổ đau.  Bây giờ mình là người Phật tử biết tu biết học cứ hằng ngày tinh tấn tâm sẽ định trí sẽ phát huệ.  Tu tập phải có sự tự tin đừng có giải đãi.  Càng ngày lo  cho mọi người, tại sao không dành cho mình ít thời gian để tự lo, tự săn sóc bồi tâm tịnh trí.  Mình có an lạc thì ai nấy chung quanh mới được an lạc.  Phật dạy vạn sự tại tâm mà.
     3.   Quán tưởng mười năm về sau:  Tu học kiên trì.  càng tu càng được an lạc.  Thêm mười tuổi đời, tính tình thuần hậu hơn, biết những gì là ưu tiên, tiền bạc danh vọng qủa phù du, sức khỏe đâu được hồi tráng niên.  Tất cả các cơ năng điều chậm lại nhưng chúng ta được bình tỉnh hơn, đứng đắn hơn, biết thương thân và thương người.  nghĩ hưu mà không tu tập thì chỉ là ngồi nhà chờ chết.  Tu hành sẽ thăng hoa những năm còn lại sữa sọan hành trang cho cuộc du hành kiếp tương lai. Đức Phật dạy ta là Phật đã thành. chúng sanh là Phật sẽ thành.

Read more...

Wednesday, September 15, 2010

TU HÀNH AN LẠC

         Tại gia cũng như xuất gia, chúng ta tu học để tìm an lạc.  Thật vậy tu là sửa, tu tâm dưỡng tánh.  bỏ mọi chấp trước học hạnh xả bỏ.  Tâm ta sẽ được thơ thới.  Qúa khứ đã qua rồi, kéo níu có lợi ích gì?  Tương lai thì chưa tới.  Mơ tưởng hảo huyền chỉ tạo thêm khổ đau.  Học vui với hiện tại.  Cố làm việc thiện.  Mỗi ngày thử một việc tốt, dù nhỏ bé thế nào đi nữa.  Tập thành thối quen.  Chúng ta sẽ tránh việc ác.  Không còn phải lo sợ băn khoăn hối tiếc.  Tu học phải tinh tấn.  Mỗi ngày tụng niệm có thời khóa.  Không cốt dài lâu chỉ cần đều đặn.  Cả ngày bận rộn nên dành cho mình vài chục phút để quên đi những phiền não, thị phi, tranh chấp.  Tự thương mình để rồi thân tâm được an lạc.  Nghĩ tốt về mọi người và mọi chuyện.  Hãy tụng chú Đại Bi để thấy oai lực của nguyện cầu.  Kết thúc bằng kinh Bát Nhã soi rọi tâm mình.
       Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát

Read more...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP