Wednesday, September 15, 2010

TU HÀNH AN LẠC

         Tại gia cũng như xuất gia, chúng ta tu học để tìm an lạc.  Thật vậy tu là sửa, tu tâm dưỡng tánh.  bỏ mọi chấp trước học hạnh xả bỏ.  Tâm ta sẽ được thơ thới.  Qúa khứ đã qua rồi, kéo níu có lợi ích gì?  Tương lai thì chưa tới.  Mơ tưởng hảo huyền chỉ tạo thêm khổ đau.  Học vui với hiện tại.  Cố làm việc thiện.  Mỗi ngày thử một việc tốt, dù nhỏ bé thế nào đi nữa.  Tập thành thối quen.  Chúng ta sẽ tránh việc ác.  Không còn phải lo sợ băn khoăn hối tiếc.  Tu học phải tinh tấn.  Mỗi ngày tụng niệm có thời khóa.  Không cốt dài lâu chỉ cần đều đặn.  Cả ngày bận rộn nên dành cho mình vài chục phút để quên đi những phiền não, thị phi, tranh chấp.  Tự thương mình để rồi thân tâm được an lạc.  Nghĩ tốt về mọi người và mọi chuyện.  Hãy tụng chú Đại Bi để thấy oai lực của nguyện cầu.  Kết thúc bằng kinh Bát Nhã soi rọi tâm mình.
       Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP