Wednesday, April 14, 2010

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM ĐỐI TRỊ BỐN PHIỀN NÃO

Chúng ta tu tập Tứ Vô Lượng Tâm là để phát triển hạnh lành ,tiêu trừ nghiệp chướng, chấm dứt phiền não khổ đau.,
- Khi Tâm Từ phát khởi thì lòng sân hận không còn.
- Khi Tâm Bi sinh khởi lòng tham dục tiêu trừ.
- Khi Tâm Hỷ khởi lên thì tâm uu não buồn phiền tiêu tan
- Khi Tâm Xả xuất hiện thì lòng ái nhiễm tan biến.
Ví như bầu trời bị che ám, chỉ cần có một ngọn gió lành thổi vào thì mây tan, u ám không còn.  Nên nói "vẹt mây mù sẽ thấy trời xanh".
Tất cả những khổ đau trên thế gian này, chiến tranh, oán thù, chết chóc, cướp bóc lẫn nhau đều do lòng tham lam, ích kỷ, cố chấp, hận thù.  Muốn chuyển hóa những nổi khổ đó thì phải dứt dỏ đi tham, sân, si, mà phải tăng trưởng tâm hạnh từ, Bi, Hỷ, Xả.
Tứ Vô Lượng Tâm là bốn mắc xích dính liền nhau, tạo thành sự liên kết tuyệt mỹ, nên chư Phật, Bồ Tát dùng pháp môn này để nhiếp hóa chúng sanh, đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ, giải thoát.  Cũng như chúng ta khi giác ngộ pháp môn này rồi, tình đạo vị của chúng ta trang trãi khắp muôn phương, không còn phân biệt nhân, ngã, bỉ , thử nữa, mà tất cả đều sát cánh bên nhau, cùng nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau đồng lên bờ giải thoát, đồng trở về bản tánh thanh tịnh của chính mình, thắp sáng ngọn đuốc Từ, Bi, Hỷ,Xả để ánh hào quang của tự tâm bừng sáng và soi đường cho muôn ngàn chúng sanh, thấy rõ muôn ngàn lẽ thật, thấy rõ hướng đi để cùng nhau tiến đến qủa vị Bồ Đề.

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP