Monday, March 22, 2010

TRÍ TUỆ TẨY TRỪ PHIỀN NÃO

Phiền não là ngọn lửa luôn luôn ngủ ngầm và bốc cháy trong con người chúng ta bất  cứ lúc nào.  Nó có công năng thiêu đốt mọi hạnh lành, mọi công đức mà chúng ta đã tạo.
Tu tập là nhằm từng bước đoạn trừ phiền não (tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến...).  Vậy thì lấy gì để đoạn trừ phiền não? Ấy là trí tuệ.
Trí huệ ấy chất chứa lòng từ, bi, hỷ, xã, chánh định và chánh kiến.  Phật giáo chỉ sử dụng một lưỡi gươm- gươm trí tuệ, và chỉ công nhận một kẻ thù vô minh.
Đây là môt minh chứng hiện thực và sống động, chứ không phải là lời nói suông.  Và đạo Phật đặt sự hiểu biết bằng thực nghiệm lên trên hiểu qua sách vở và suy nghĩ.  Phật giáo xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc bằng trí huệ chứ không phải bằng đứn tin.  Đức tin đối với Phật giáo chỉ là một phương tiện bước đầu trong tiến trình đi đến giác ngộ. Cốt tủy của đạo Phật là vậy.
Trong kinh Di Giáo đức Phật dạy:  này các Tỳ Kheo, nếu người có trí huệ thì không có tham trước, thường tự tỉnh giác, không để sanh ra tội lỗi.  Thế là trong pháp của ta có thể đạt được sự giải thoát...Người có trí huệ chân thật, ấy là chiếc thuyền chắc vượt qua biển gìa, bệnh, chết, cũng là ngọn đèn chiếu sáng cảnh tối tăm mờ ám; là món thuốc hay trị các thứ bệnh; là lưỡi búa bén chặt đứt cây phiền não.  Thế nên các ông phải dùng :  Văn, Tư, Tu mà tự làm cho thêm phần lợi ích.

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP