Monday, July 12, 2010

ÁI NGỮ NHIẾP

      Ái ngữ nhiếp:  Là dùng ngôn ngữ khoan hòa, chân thật, từ ái và thân mật để nhiếp độ người.  Căn bản của ái ngữ nhiếp thuộc về bốn nghiệp thiện về khẩu trong thập thiện nghiệp, chung quy ái ngữ có 3 cách:
      Nói lời trong sáng, đầy lý trí khế hợp với chân lý giúp người thăng hoa trí huệ.
      Nói lời hòa nhã, lịch thiệp, từ ái, bao dung để cảm hóa khuyến tấn người.
     Nói lời chân thật không xảo ngôn mỹ từ để gây tín tâm cho người đối với Tam Bảo
     Trong kinh Trung Bộ I, bài kinh số 21 ví dụ cái cưa, Đức Phật có dạy về 5 hành ngữ mà môt  người xuất gia cần phải có trên bước đường nhiếp hóa chúng sanh:
     Nói đúng thời, không nói phi thời
      Nói lời chân thật không nói lời hư ngụy
       nói lời nhu hòa, không nói lời thô bạo
      Nói điều lợi ích, không nói điều vô ích.
      Nói lời xuất phát từ lòng từ, không nên nói lời từ lòng sân

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP