Sunday, July 4, 2010

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN NGHIỆP

        Trontg kinh Bát Đại Nhơn Giác nói tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, chúng ta là đệ tử Phật đã hiểu về nghiệp báo vậy ta phải biết cách chuyển đổi thân tâm từ nhiễm ô sang thanh tịnh.  Mỗi người có một cái nghiệp riêng, đó là cái nhân gây tạo từ kiếp trước nay thọ nhận qủa.  Ngay nơi qủa này lo tu tập để tạo thành nhân mói mỗi ngày mỗi hòan thiện hơn.  Muốn vậy trước tiên ta phải hàng phục tâm, điều chỉnh vọng tâm nuôi dưỡng thiện nghiệp và trong cuộc sống nguyên nhân gây tạo ra nghiệp là do vô minh.  Vô minh tức là cái thấy biết không đúng thực tướng các pháp, không thấy cái thấy duyên sanh, không hiểu thực thể các pháp: Vô thường- vô ngã- huyễn hóa gỉa hợp.  Chính vì không thấy không biết nên sanh tâm bám víu chắp chặt.  Bên cạnh vô minh còn có ái đi kèm để tăng thêm sức mạnh tạo nghiệp, ái là sự tham đắm ham muốn.  Chính vì chấp chặt nào là ta, vợ con ta, nhà ta, đệ tử ta để bảo vệ trăm ngàn cái ta mà cố sức tìm cầu.  khi có được cái ta thì cố gắng bảo thủ cho cái sở hữu của ta.  Chính tâm tham đắm ái luyến này đã dẫn dắt kéo lôi ta tìm trăm phươnh ngàn kế bất chấp thiện ác để cung phụng cái ta và cái của ta.
      Do đó muốn trừ nghiệp bất thiện không cách nào khác hơn là phải đi phá bứt màn dày đặt của vô minh và đ0ạn trừ tâm chấp thủ ái luyến.  Muốn vậy ta phải quán chiếu tu tập để thấy rõ tất cả các pháp từng phút từng giây, luôn bị vô thường chi phối không một vật nào tồn tại vĩnh hằng đó là đặt tính của vô ngã.  Có thấy được sự vận hành của vô thường vô ngã mọi vật sỡ dĩ có là có trên lý duyên sanh.  Có thấy có biết như vậy ta mới phá được bức màn vô minh và đập tan xiềng xích trói buộc ái luyến.  Lúc này nghiệp không làm chủ ta mà ta làm chủ tâm ý, nương vào con đường đạo lý, nương vào chánh tri kiến, khép mình trong giới định huệ phân định rõ thiện ác thì ta sẽ làm chủ hành vi tạo tác của mình đó cũng đồng ý nghĩa ta chuyển đổi nghiệp từ bất thiện sang thanh tịnh, từ đó ta tạo cho mình một hướng đi tươi sáng trong tương lai.


 

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP