Wednesday, December 30, 2009

PHƯƠNG PHÁP HỌC PHẬT

Cổ Đức có nói nhập Đạo tín tâm đại hải. Người nữ bản chất thuần hậu sẳn có tín tâm dễ vào Đạo. Người nam tính tình khẳng khái, cao ngạo, có học thức khó nhập đạo hơn. Thế trí biện thông là một trong tám nạn.
Đức Phật dạy học Phật: Văn là nghe, là đọc, thu nhận những kiến thức về Đạo
Tư là suy nghĩ, tìm hiểu, giảo nghiệm xem có hợp tình hợp lý, có đạo đức không? Đừng có tin mù quáng.
Thầy Cô dù tu học bao lâu cũng vẫn chỉ là Phật tử. Ý kiến của họ là ý kiến cá nhân.
Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.
Chúng ta cố gắng học theo đức Bổn Sư chỉ dạy.
Tu mà không học là tu mù.
Học mà không tu là cái đãi đựng sách'
Tu học phải cầu tinh tấn. Đừng vội vã. Đừng học tắt, tu vội
Tu là sửa, cải biến chính mình
Tỉnh tọa thường tư kỷ qúa
Nhàn đàm mạc luận tha phi
Tự kiểm thảo để nhìn nhận lỗi mình và từ từ sửa đổi. Chỉ có thành thật Sám Hối mới thanh tịnh hóa được bản tâm.
Chuyện thị phi chỉ uổng phí thời giờ, gây thêm nhiều phiền não

0 comments:

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP